Untitled Document Untitled Document

ภาพข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณท์

- banner1
Close Me!

เสื้อเชิ้ตบาติก

กลุ่มศตวรรษบาติก 19/25 ถนนผดุงดอนยอ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 ติดต่อ : คุณศตวรรษ ช่วยนุ่ม โทร : 074 612230 โทรสาร : 074 612230

 • Slowing Dow
  เสื้อเชิ้ตบาติก

  กลุ่มศตวรรษบาติก 19/25 ถนนผดุงดอนยอ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 ติดต่อ : คุณศตวรรษ ช่วยนุ่ม โทร : 074 612230 โทรสาร : 074 612230

 • Organized Food Fight
  ผลิตภัณฑ์โอ่งผ้าไหม

  กลุ่มงานประดิษฐ์ 27 ประชาบาล ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 ติดต่อ : นางอวยพร ไทยกลาง โทร : 08-1479-3834

 • Endangered Species
  กาละแม

  กาละแมแม่ประคอง 388 ชุมชนบ้านนางลาด หมู่ 6 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 ติดต่อ : นางประคอง เดชปรารมย์ โทร : 0-7461-1874

 • Evolution
  โคมไฟหนังตะลุง

  กลุ่มหัตถศิลปแกะภาพหนังเมืองลุง 426/4 หมู่ 3 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 ติดต่อ : นายกิตติทัต ศรวงศ์ โทร : 0-7461-1790, 08-9659-8720

 • Evolution
  น้ำพริกแมงดา

  น้ำพริกแมงดาสุณีย์ 129 ปากหวะ หมู่ 10 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 ติดต่อ : นางสุณีย์ สุวรรณโณ โทร : 08-9879-4975

แนะนำผู้บริหาร

สารจากนายก อบจ. พัทลุง

พี่น้องชาวพัทลุงที่เคารพ
นโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ในสภา อบจ.พัทลุง เมื่อ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา อันมีเนื้อหาสาระสำคัญใน ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนานั้น กระผมจะนำไปพิจารณา โดยดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ. นโยบายของจังหวัด กระทั่งในระดับของนโยบายรัฐบาล อันแสดงถึงการบริหารงานในแบบบูรณาการ ในอีกประการ นโยบายที่ได้รณรงค์หาเสียงไว้ กระผมก็จะได้ผลักดันให้เห็นผลเป็นรูปธรรมให้มากที่สุดในทุกด้าน และนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี และการจัดสรรงบประมาณสำหรับหารดำเนินงานในระดับจังหวัด และในระดับพื้นที่ เป้าหมายก็คือ มุ่งหวังให้พี่น้องชาวจังหวัดพัทลุง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นโยบายที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น กระผมจะบริหารงานให้มีความโปร่งใส โดยให้ภาคประชาสังคม องค์กรทุกภาคส่วน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามการประเมินผล ในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร และของ อบจ. แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายต่าง ๆ ที่ได้กล่าวแถลงไว้ทั้งหมด จะสัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดนั้น ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาส่วนในการขับเคลื่อนงานอย่างเต็มกำลัง เต็มความสามารถ ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงของเรา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ด้วยความเชื่อมั่น นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
27 ส.ค. 2555
----------------------------------------------------------------------------------------

วีดีโอระบบงาน อบจ. พัทลุง


 

ภาพข่าว อบจ. พัทลุง

ภาพข่าวกิจกรรม อบจ.พัทลุง ภาพข่าวกิจกรรม อบจ.พัทลุง ภาพข่าวกิจกรรม อบจ.พัทลุง ภาพข่าวกิจกรรม อบจ.พัทลุง ภาพข่าวกิจกรรม อบจ.พัทลุง ภาพข่าวกิจกรรม อบจ.พัทลุง ภาพข่าวกิจกรรม อบจ.พัทลุง ภาพข่าวกิจกรรม อบจ.พัทลุง ภาพข่าวกิจกรรม อบจ.พัทลุง

แผนที่จังหวัดพัทลุงUntitled Document